Office Head

Mr. Zhang Junhui

Tel: 0571-87952500-836
Fax: 0571-87951941

Email: benzjh@zju.edu.cn

Secretary

Ms. Dong Qiaomei

Tel: 0571-81952274

Fax: 0571-87951941

Email: dongqiaomei@zju.edu.cn